اختصاصی

۵۰ کاربر اختصاصی

۵۰ کاربر همزمان,SSD ۴۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

۱۰۰ کاربر اختصاصی

۱۰۰ کاربر همزمان,SSD ۶۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

۲۰۰ کاربر اختصاصی

۲۰۰ کاربر همزمان,SSD ۸۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

۳۰۰ کاربر اختصاصی

۳۰۰ کاربر همزمان,SSD ۱۲۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی

۴۰۰ کاربر اختصاصی

۴۰۰ کاربر همزمان,SSD ۱۸۰GB فضای ذخیره، دامنه اختصاصی