اشتراکی

۵ کاربر اشتراکی

۵ کاربر همزمان, SSD ۵GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

۱۵ کاربر اشتراکی

۱۵ کاربر همزمان, SSD ۱۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

۳۰ کاربر اشتراکی

۳۰ کاربر همزمان, SSD ۲۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

۴۵ کاربر اشتراکی

۴۵ کاربر همزمان, SSD ۳۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود

۶۰ کاربر اشتراکی

۶۰ کاربر همزمان, SSD ۴۰GB فضای ذخیره سازی، جلسات نامحدود